Khác Biệt Giữa Phương Pháp Phonics Và Học Tiếng Anh Bình Thường

[:vi]

Phonics

Phonics là một phương pháp dạy trẻ em đọc Tiếng Anh bằng cách ghép vần. Với Phonics, trẻ sẽ đọc được các từ mới theo những quy tắc sau:

 • Cách phát âm của phụ âm: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z
 • Các âm Blend (tổ hợp 2 hay nhiều hơn phụ âm đi cùng nhau, khi đọc thì đọc nối 2 đơn âm): br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, wr, bl, cl, fl, gl, pl, sl, scr, str, sm, sn, sp, sc, sk,
 • Các nguyên âm ngắn: a, e, i, o, u
  Khi học Phonics, các giáo viên luôn dạy trẻ đọc các nguyên âm ngắn trước: a – apple, e – elephant, i- igloo, o – octopus, u – umbrella
 • Các âm Digraph (tổ hợp 2 phụ âm đi cùng nhau nhưng đọc tạo thành 1 âm duy nhất): sh, ch, th, wh
  Hai chữ cái đứng cạnh nhau lại tạo thành một âm hoàn toàn khác biệt.
 • Những nguyên âm đôi: ai, ea, ee, oa
  Những cặp nguyên âm này khi đọc lên chỉ đọc âm đầu tiên.
 • Silent e: Silent e là một quy tắc điều khiển, Silent e không được phát âm nhưng lại khiến nguyên âm đứng trước nó được đọc lớn.
 • Âm R controlled nguyên âm: ar, er, ir, or, ur
  Chú ý rằng er,ir và ur tạo thành những âm giống nhau.

Phonics là một chuỗi quy tắc mà trẻ phải nhớ và áp dụng khi đọc lớn từ. Trẻ em được dạy những quy tắc, như “Silent e”, sau đó thực hành đọc các từ có quy tắc “Silent e”.

Vấn đề lớn nhất mà trẻ gặp trong phương pháp Phonics là không nhớ được hết các quy tắc ở trên, vì vậy không thể áp dụng những quy tắc này khi đọc từ mới. Để khắc phục vấn đề này, cần ghi nhớ hai điều:

 1. Chỉ dạy bé những quy tắc Phonics quan trọng nhất. Đề cập đến các ngoại lệ và các phần mở rộng dần dần trong quá trình học.
 2. Chú trọng phần thực hành. Trẻ em cần được thực hành ngay lập tức, trong những từ tiếng Anh cụ thể ngay sau khi học. Mỗi khi dạy trẻ một thông tin Phonics mới, hãy đưa kèm cho bé một đoạn văn bản tiếng Anh ngắn có highlight những từ theo quy tắc này.

Phương Pháp Học Tiếng Anh Bình Thường – Whole Language

Whole language là một phương pháp dạy trẻ đọc tiếng Anh toàn bộ từ. Giáo viên cho trẻ xem từ vựng mới và giới thiệu cho trẻ cách phát âm từ đó. Trẻ em được khuyến khích để ghi nhớ cả từ và cách phát âm của từ này. Trẻ sẽ làm các hoạt động như viết lại từ, phân tích từ thành các chữ, sử dụng các bức tranh ảnh, học nghĩa của từ…

Whole language hiệu quả nhất với những trẻ em bắt đầu học tiếng Anh từ rất sớm. Điểm yếu của phương pháp whole language là đôi khi trẻ em không có được nền tảng Phonic hoàn chỉnh. Trẻ sẽ không thể phát âm một từ mới mà chưa nghe giáo viên đọc qua nó.

Với Whole Language, học đọc được kết hợp bởi 3 phương pháp:

 • Huấn luyện thính giác – trẻ tự huấn luyện tai mình để ghi nhớ những quy tắc Phonic mà trẻ phải tự nhận biết.
 • Phương pháp Phonics.
 • Whole Language – ngay lập tức ứng dụng những quy tắc Phonics để tạo thành một câu chuyện.

 [:en]

Phonics

Phonics là một phương pháp dạy trẻ em đọc Tiếng Anh bằng cách ghép vần. Với Phonics, trẻ sẽ đọc được các từ mới theo những quy tắc sau:

 • Cách phát âm của phụ âm: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z
 • Các âm Blend (tổ hợp 2 hay nhiều hơn phụ âm đi cùng nhau, khi đọc thì đọc nối 2 đơn âm): br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, wr, bl, cl, fl, gl, pl, sl, scr, str, sm, sn, sp, sc, sk,
 • Các nguyên âm ngắn: a, e, i, o, u
  Khi học Phonics, các giáo viên luôn dạy trẻ đọc các nguyên âm ngắn trước: a – apple, e – elephant, i- igloo, o – octopus, u – umbrella
 • Các âm Digraph (tổ hợp 2 phụ âm đi cùng nhau nhưng đọc tạo thành 1 âm duy nhất): sh, ch, th, wh
  Hai chữ cái đứng cạnh nhau lại tạo thành một âm hoàn toàn khác biệt.
 • Những nguyên âm đôi: ai, ea, ee, oa
  Những cặp nguyên âm này khi đọc lên chỉ đọc âm đầu tiên.
 • Silent e: Silent e là một quy tắc điều khiển, Silent e không được phát âm nhưng lại khiến nguyên âm đứng trước nó được đọc lớn.
 • Âm R controlled nguyên âm: ar, er, ir, or, ur
  Chú ý rằng er,ir và ur tạo thành những âm giống nhau.

Phonics là một chuỗi quy tắc mà trẻ phải nhớ và áp dụng khi đọc lớn từ. Trẻ em được dạy những quy tắc, như “Silent e”, sau đó thực hành đọc các từ có quy tắc “Silent e”.

Vấn đề lớn nhất mà trẻ gặp trong phương pháp Phonics là không nhớ được hết các quy tắc ở trên, vì vậy không thể áp dụng những quy tắc này khi đọc từ mới. Để khắc phục vấn đề này, cần ghi nhớ hai điều:

 1. Chỉ dạy bé những quy tắc Phonics quan trọng nhất. Đề cập đến các ngoại lệ và các phần mở rộng dần dần trong quá trình học.
 2. Chú trọng phần thực hành. Trẻ em cần được thực hành ngay lập tức, trong những từ tiếng Anh cụ thể ngay sau khi học. Mỗi khi dạy trẻ một thông tin Phonics mới, hãy đưa kèm cho bé một đoạn văn bản tiếng Anh ngắn có highlight những từ theo quy tắc này.

Phương Pháp Học Tiếng Anh Bình Thường – Whole Language

Whole language là một phương pháp dạy trẻ đọc tiếng Anh toàn bộ từ. Giáo viên cho trẻ xem từ vựng mới và giới thiệu cho trẻ cách phát âm từ đó. Trẻ em được khuyến khích để ghi nhớ cả từ và cách phát âm của từ này. Trẻ sẽ làm các hoạt động như viết lại từ, phân tích từ thành các chữ, sử dụng các bức tranh ảnh, học nghĩa của từ…

Whole language hiệu quả nhất với những trẻ em bắt đầu học tiếng Anh từ rất sớm. Điểm yếu của phương pháp whole language là đôi khi trẻ em không có được nền tảng Phonic hoàn chỉnh. Trẻ sẽ không thể phát âm một từ mới mà chưa nghe giáo viên đọc qua nó.

Với Phonics, học đọc được kết hợp bởi 3 phương pháp:

 • Huấn luyện thính giác – trẻ tự huấn luyện tai mình để ghi nhớ những quy tắc Phonic mà trẻ phải tự nhận biết.
 • Phương pháp Phonics.
 • Whole Language – ngay lập tức ứng dụng những quy tắc Phonics để tạo thành một câu chuyện.

 [:]

RedHat EX300 Answers Is Updated Daily

I Red Hat Certified Engineer (RHCE) can live with my own strength. 16 bovine bones 16 sheep bones The accident of Zhuo Yue was that the heads of the two RedHat EX300 Answers female bodies in the big and small coffins were broken, the bones were all RHCE certification EX300 disconnected from the neck, and the broken bones were very close. Inside, I used a chopstick to stir it up Is it like this Okay, RedHat EX300 Answers let him drink it. An. Fortunately, a woman just RedHat EX300 Answers EX300 Answers walked out RedHat EX300 Answers of the back door in the night, he hurried forward to stop, just called a cloud doctor , then suddenly stunned under the starlight, standing in front of him is Zhuo Yue. You and her reputation will be hurt.

He saw that there was a little devil in his heart that was stupid and needed to be pulled by an external force so that he could say no to his father or propose a compromise. EX300 Answers There was a dazzling lightning in the middle. At this RedHat EX300 Answers time, our flower , but it was a puff to the bed and cried. We have been used to the small sedan in the sun, but because of this snow, the snow filled Red Hat Certified Engineer (RHCE) world, this red car, It became a little red flying RedHat EX300 Answers and elf just like the usual encounter with beautiful women, the dry land meets the beauty, the beautiful woman solves the bowel movement, and does not see her special but in a certain atmosphere and EX300 Answers snow, she goes to the solution Peeing instead of bowel movements, let us wait for a short time, it shows that her exceptional beauty has given us extra imaginative thinking this time RedHat EX300 Answers the small sedan in the snow is extra small. We suddenly feel ourselves. Like a RHCE certification EX300 singer, it is a screenwriter.

He is flexible RHCE certification EX300 in mind, military is strong, cultural quality is high, where teams like him very much. Then RedHat EX300 Answers is a EX300 Answers variety of horizontal bar exercises, the middle not to rest, the meaning is that I move, but pass. This time the old gun is Red Hat Certified Engineer (RHCE) to mess with me, rabbit anxious but also bite, not to mention I am still a 17 year old boy. At least you can not touch RedHat EX300 Answers now.I will marry her and own everything.But now I can not love her because I do not know how many people RedHat EX300 Answers can understand but then I think RedHat EX300 Answers so The constables of the brigade I did not see it at that time, and I saw it in my memory all looked at me and looked at him, but I did not speak or know what to say.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *