Dạy Phonics Cho Con Bạn Bằng Cách Nào?

Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới hiện nay. Nó là phương tiện chính để giao tiếp và gửi đi các thông điệp quan trọng. Khi một đứa trẻ học đọc, trẻ cần hiểu và sử dụng tốt mối quan hệ giữa các từ và cách phát âm của chúng. Phonics đòi hỏi trẻ phải nhận biết từ, nhận biết cách đánh vần của từ và mối quan hệ giữa chúng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với một số hoạt động Phonics mang lại niềm hứng khởi học tiếng Anh cho bé.

5

1. Dùng các tấm bìa in bảng chữ cái Alphabet để luyện nhận diện chữ và cách đánh vần từng chữ:

 • Đảo các tấm bìa in từng chữ cái theo thứ tự ngẫu nhiên và khuyến khích bé phát âm cách đánh vần từng từ.
 • Khi con bạn đã có một lượng kiến thức nhận định, trẻ sẽ phải tìm cách ghép vần hai chữ kết hợp lại . Sử dụng các tấm bìa bạn có để giúp bé thực hành các cặp nguyên âm như: /ea/, /ee/, /oa/, /ai/ và các từ ghép đọc thành một âm như: /sh/, /ch/, /th/, and /wh/.

2. Xác định những vần có thể ghép với nhau: Để trẻ sắp xếp những thẻ hình theo các âm đầu của từ.

 • Chọn những thẻ hình ảnh bắt đầu với 3 phụ âm đầu khác nhau như: /b/, /s/, & /t/.
 • Nếu trẻ cần hỗ trợ, hãy hỏi con: “Âm đầu tiên con nghe trong từ “bear” là gì? Chữ nào tạo nên âm /b/? Chữ b, s, hay t?
 • Sau đó hãy nói trẻ sắp xếp các thẻ hình ảnh theo âm kết thúc của từ.

3. Xây dựng từ.Tạo một bộ hộp giấy. Mỗi hộp đại diện cho một âm của từ.

 • Đặt các dấu hiệu nhận diện cho bộ hộp của bạn. Ví dụ một tấm băng dính màu đen đại diện cho các phụ âm, màu đỏ cho nguyên âm…
 • Tìm một từ CVC – một từ có 3 chữ, trong đó chứa 2 phụ âm và một nguyên âm. Nguyên âm phải xuất hiện giữa hai phụ âm và có âm ngắn. Từ CVC có số lượng âm và chữ cái giống nhau.Ví dụ bao gồm: cat, hat, sat, bat, pet, set, bet, tap, cap, cab.
 • Tiếp theo, bảo bé nói lại thật chậm cách phát âm của từng từ nghe được: /c/, /a/, /t/.

2

4. Phát triển hiểu biết về các quy tắc ghép từ. Mở rộng những hoạt động cho bé bằng cách đưa ra các yêu cầu có chứa các cặp nguyên âm đôi và các từ ghép đọc thành một âm.

5. Xáo trộn vị trí các chữ để thay đổi từ. Đánh vần đúng có thể phát âm chính xác từ bạn muốn, vì vậy thứ tự các chữ là rất quan trọng trong việc tạo đúng từ. Thay đổi vị trí từ/âm có thể thay đổi một từ.

 • Phát âm từ “cat” và bảo con lắng nghe thật cẩn thận từ này. Sau nó, trẻ phải đặt các chữ tương ứng theo thứ tự từ trái sang phải…
 • Tiếp theo, yêu cầu trẻ đổi chữ /c/ với một chữ khác để tạo thành từ /hat/.
 • Tiếp tục bằng cách yêu cầu trẻ thay thế âm /h/ với âm /ch/. Yêu cầu trẻ phát âm từ mới – chat.
 • Nâng cao độ khó.

4

Latest PMP Actual Test For PMP

Jia Cheng explained it again, but he still lied Zhen Yilong would have given me four thousand yuan at that time. I graduated from junior high school, primary school knowledge is now returned to the Project Management Professional teacher more than a half to go. Perhaps thought too much too serious, Zhen total just looked at his good face, read the past when the prosecutor for the management of his money for the money opened the door of convenience, or even PMP PMP Actual Test to make small celery Son will always seal PMI PMP Actual Test their own mouth, gave her a meal. Oh, you PMP Actual Test say Wu Chang mahjong Pavilion, wronged PMP PMP good people, and the city should be sealed. Waiting for the U.S.unitary to speak, the third son who ran a special pilot in Taiwan to run the Hong Kong route of the United States, though tall and big, appeared to be somewhat stiff, PMI PMP Actual Test but still knelt kneeling in the knees of several elderly people.

My chest is uncomfortable He resisted a yawn that PMI PMP Actual Test was coming and let Shang Tian sit in the chair. That said, God didn t want to stop my Cao Ning s living, and finally sent me a customer. The moon rose early, and in Project Management Professional the bleak street lights, the moonlight could still be paved with a thin layer on the street. Gradually, when she was relieved to feed Shang Wang, she had to take a breath and grit her teeth to resist the pain of visceral that PMP Actual Test was coming. Changsheng brother, you are a material for a big entrepreneur Where I have the skills, this PMP PMP is PMI PMP Actual Test done under http://www.examscert.com the guidance of my grandfather.

As soon as the eunuch came in, he shouted The emperor has a purpose, and Dr.Li Weiqing, PMI PMP Actual Test PMP Actual Test a doctor in a Taiyuan hospital, treats Tseng Kuo fan for his illness. No one gave him a tribute.Excessively poorer.He happens to be poorer and more anxious, always want to rely on hardworking arrest, every month there are always some of his impeachment handed, and always smell the wind, PMI PMP Actual Test mostly false, Daoguang also began to bored him It Project Management Professional s Fortunately, no braids have been caught, Censor was he was seated seven or eight years, has taken the bad three wooden chairs. There have not yet been a rural exam as the main exam by five officials while the PMI PMP Actual Test four examiners as deputy examiners. See Zeng Guofan eaten as good, Liu Heng and Li Bao also have a bowl, but also learn the way Zeng PMP PMP Guofan, not only put more vinegar, but also put spicy child.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *